مدل شماره 4 طرح لوزی شیشه‌های استین گلاس در ساخت پنجره‌های رنگی:

مدل شماره 4 طرح لوزی شیشه‌های استین گلاس در ساخت پنجره‌های رنگی: