نورگیر تزئینی شیشه ای چیست؟

نورگیر تزئینی شیشه ای چیست؟