گنبد شیشه ای با قطر 3 متر

گنبد شیشه ای با قطر 3 متر