گنبد شیشه ای استیندگلس سقفی با قطر 3 متر

گنبد شیشه ای استیندگلس سقفی با قطر 3 متر