3. ظاهر خانه قبل از اینکه بهتر به نظر برسد، بدتر به نظر خواهد رسید!