چگونه پارتیشن شیشه ای را طراحی کنیم تا قابل جمع آوری و انتقال به محل دیگر باشد؟

چگونه پارتیشن شیشه ای را طراحی کنیم تا قابل جمع آوری و انتقال به محل دیگر باشد؟