عملیات باز کردن و جمع آوری پارتیشن

عملیات باز کردن و جمع آوری پارتیشن