قبل از نقاشی ساختمان چه کارهایی باید انجام داد؟

قبل از نقاشی ساختمان چه کارهایی باید انجام داد؟