چگونه با نصب آینه روی دیوار، فضای خانه بزرگ تر جلوه می کند؟

چگونه با نصب آینه روی دیوار، فضای خانه بزرگ تر جلوه می کند؟