یک پارتیشن شیشه ای چقدر می تواند عایق صدا باشد؟

یک پارتیشن شیشه ای چقدر می تواند عایق صدا باشد؟