گنبدهای شیشه ای استیند گلس

گنبدهای شیشه ای استیند گلس

گنبدهای شیشه ای استیند گلس می توانند با بافت ها و الگوهای متفاوت در سقف استفاده کرد. این شیشه ها می توانند فضاهای بسیار بزرگی را بپوشانند و در طرح های مختلف اجرا شوند. یکی از زیباترین و محبوب ترین طرح ها در این زمینه بیضی کشیده است.